Іудейська релігійна громада "Міцва"
Навчально-виховний комплекс "Міцва-613"

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • 38 0456 353 144

Про організацію та зміст науково- методичної роботи

НАКАЗ

28.08. 2017                                                                                                                          №   

Біла Церква

Про організацію та зміст науково-

методичної роботи з  педагогічними

кадрами в НВК «Міцва-613» м. Білої Церкви

у 2017/2018 навчальному році

            Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Державного стандарту по­чаткової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Ка­бінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), Концепції національно-патріоти­ч­но­го виховання дітей і молоді затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 16 че­рвня 2015 року № 641, з метою реалізації Концепції Нової української школи, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», на виконання наказів управління освіти і науки Білоцер­ків­сь­кої мі­ської ради від 23.06.2014 № 74 «Про надання статусу міського опорного закладу ос­ві­ти», від 16.06.2017 № 104 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними ка­д­­ра­ми в закладах освіти м. Білої Церкви у 2016/2017 навчальному році», наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 28.08.2016 р. №127 « Про організацію та зміст науково-методичної роботи  з  педагогічними кадрами закладів   освіти м. Білої Церкви у 2017/2018 навчальному році, а також із ме­тою вдо­сконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста, створення організаційних умов для формування методичної культури вчителів в умовах реалізації завдань Нової української школи, до­сяг­нення позитивних результатів навчально-виховного процесу, реалізації особис­тіс­но­­го потенціалу кожного педагога, забезпечення кожному уч­неві рівного доступу до які­с­ної освіти

НАКАЗУЮ:

 1. У 2017/2018 н. р. розпочати роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як чинник реалізації моделі Нової української школи в умовах   НВК на засадах толерантності».
 2. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педа­гогів спрямувати всю науково-методичну роботу у 2017/2018 н. р. на вирішення таких завдань:
  1. забезпечення підготовки вчителів школи І ступеня до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти;
  2. формування освітньої системи на засадах педагогіки партнерства, створення атмосфери турботи й підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби, формуванню усебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення;
  3. модернізація організаційних форм і змісту науково-методичної роботи з педагогічними й керівними кадрами, проведення моніторингу якості науково-методичної роботи, удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів і підготовка їх до участі у фахових конкурсах;
  4. активізація роботи web-сайту та упровадження «хмарних» технологій;
   1.  розробка та використання навчально-методичного забезпечення для запровад­же­ння дистанційного навчання для учнів та вчителів;
   2. стимулювання ініціативи та активізація творчості педагогічних колективів у науково-дослідній і дослідно-експериментальній діяльності, спрямованій на оновлення і розвиток навчально-виховного процесу;
   3.  координація роботи з педагогічними працівниками НВК щодо своєчасного  виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді;
   4.  інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграцію у навчально-виховний процес сучасного освітнього закладу з метою соціалізації й адаптації до суспільного життя;
   5.  створення умов та стимулювання педагогічних працівників до поширення власного педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, розробка інноваційних, програм й авторського навчально-методичного забезпечення, до видавничої   діяльності;

   2.10.розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму,

           компе­тент­ності, відповідальності працівників освіти за результати своєї праці,  

           удосконалення си­стеми стимулів для  підвищення фахової майстерності педагогів 

           й ефективності їхньої роботи.

 1. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами й орга­нізу­вати роботу шкільних методичних об’єднань. Затвердити керівників шкільних методичних об`єднань  на 2017/2018 н.р. (Додаток 1).
 2. З метою загального керівництва й координації науково-методичної роботи з педа­го­гіч­ними кадрами й упровадження в навчально-виховний процес досягнень психо­ло­го-педагогічної науки затвердити склад науково-методичної ради (Додаток 2).
 3. Затвердити план роботи науково-методичної ради на 2017/2018 н. р. (Додаток 3).
  1.  Забезпечити участь педагогічних працівників НВК в  методичних заходах з метою підвищення їхньої методичної культури.
  2. У 2017/2018 н. р. провести шкільні тижні педагогічної майстерності педагогічних працівників (за окремим планом).
  3. Спланувати заходи щодо популяризації та пропаганди передового педагогічного досвіду, вивчення, узагальнення й упровадження в практику роботи досвіду творчо працюючих педагогів, висвітлення його в засобах масової інформації.
  4. Продовжити проведення  інструктивно-методичних  нарад і консультацій з питань нау­ково-методичної роботи.
  5. Відповідно до плану підвищення кваліфікації  направляти педпрацівників на курси підвищення кваліфікації, надавати допомогу у виборі та виконанні докурсових і  післякурсових завдань.
  6. До 01.06.2018 року поновити бази та банки даних педагогічних інновацій, медіа-теку та картотеку передового педагогічного досвіду педагогів.
  7. З 01.09.2017 року забезпечити організацію науково-методичної роботи з педа­го­гіч­ними кадрами, координацію діяльності шкільних професійних об’єднань педагогів, ура­ховуючи показники діагностування, диференціювати методичну роботу з педа­гогами, спрямувати її на надання дієвої практичної допомоги.
  8. Разом із НМЦ забезпечити якісне і своєчасне  проведення семінарів, засідань твор­чих груп, майстер-класів, консалтингових центрів у відповідності з планом роботи НМЦ на базі навчальних закладів у 2017/2018 н. р.
  9. Використовувати діагностування, експертну оцінку рівня знань, умінь і навичок учнів з окремих предметів, рівня майстерності й компетентності педагогів, ана­лізувати й узагальнювати  матеріали та використовувати  одержані дані для ефе­к­­ти­вного про­ведення шкільних методичних об’єднань, методичних, педа­го­гіч­них рад тощо.
  10. Використовувати атестацію педагогічних працівників, огляди, конкурси та інші за­хо­ди для заохочення педагогів до участі в науково-методичній роботі з метою зро­стання їхньої професійної майстерності, розвитку педагогічної культури та творчої активності.
  11. Стимулювати педагогів до участі в конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, виставках тощо різного рівня.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НМР Бакун Л.М.

Директор НВК «Міцва-613»                        Н.І. Андрющенко

GRASSROOTS - МЕЛАМЕДИЯ - 2014. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС К СПЕЦКУРСУ «ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ

Спецкурс «Еврейская литература» предназначен для учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных школ с еврейским компонентом и предусматривает более глубокое изучение произведений писателей-евреев, чье творчество является неотъемлемой частью мирового литературного процесса, но не рассматривается в курсе «Зарубежная литература».
Актуальность данной проблемы возрастает в связи с тем, что согласно Концепции литературного образования (приказ от 26.01.2011 №58) литературные курсы в школе содействуют всестороннему развитию школьников, определению своего места в поликультурном и полиязыковом пространстве, воспитанию любви к книге, интереса к духовным достижениям своей страны и человечества, взаимоуважения к людям разных цивилизаций и национальностей.Данный спецкурс реализует цель – расширение знаний учащихся о месте литературных произведений еврейских авторов в современном читательском пространстве; формирование и развитие системы этнокультурных ценностей и личностных идеалов на примере лучших произведений предложенных авторов; активизация интеллектуального развития школьников путем развития познавательных интересов; воспитание вдумчивого читателя, формирование читательской компетентности учащихся школ национальных меньшинств (в данном случае, школ с еврейским национальным компонентом).
Спецкурс имеет соответствующее учебно-методическое обеспечение. «Учебные книги для чтения» (8 кл., 9 кл., 10 кл., 11 кл.) предлагают следующие материалы: биографические справки об авторах, тексты произведений (некоторые - в сокращении), рекомендации для самостоятельного чтения - для ознакомления с творчеством как известных в украинском историко-культурном пространстве авторов (Шолом-Алейхем, Пауль Целан, И. Вайсман), лауреатов Нобелевской премии в области литературы (И. Башевис Зингер, Б. Пастернак, Ш-И. Агнон, Н Закс, С. Беллоу), а также и малоизвестных украинским школьникам (в силу особенностей школьной программы по зарубежной литературе) классиков еврейской литературы - М. Мойхер-Сфорема, Х-Н. Бялика, Е. Штейнбарга, С. Цвейга, современных израильских авторов - Э. Севеллы, М. Шалева, Д. Рубиной, Н. Ривкин и др.
Спецкурс рассчитан на 4 года обучения (с 8 по 11 классы) с недельной нагрузкой (ежегодно) – 1час. Всего программа курса рассчитана на 140 часов обучения. Программа составлена по тематическому принципу изучения произведений еврейской литературы. Содержание учебных тем согласовано с учетом читательского и жизненного опыта, возрастных особенностей учащихся.
В ходе изучения программного материала учащиеся имеют возможность работать коллективно на уроках, принимать участие в обуждении проблем, заниматься индивидуально над выполнением различного вида творческих заданий.
В результате изучения спецкурса ученики знакомятся с богатой еврейской литературой, совершенствуют навыки выразительного чтения, комментирования и воспроизведения прочитанного путем пересказа (подробного, сжатого, выборочного), учатся анализировать произведения (определяют тему, идею, художественные особенности), углубляют представление о национальном колорите еврейской литературы и ее взаимосвязи с литературами других стран.

Благодаря выделенному гранту были напечатаны учебники для 4-х параллелей с 8-го по 11 класс 500 шт экземпляров каждый. Учебниками успешно пользуются ученики УВК «Мицва-613» города Белая Церковь. На сегодняшний день партии учебников безвозмездно переданы в некоторые другие еврейские школы Украины согласно заявкам учебных заведений.. Данный учебно-методический комплект (программа курса и учебные книги для чтения) уже используют в Киеве, Запорожье. Одессе, Харькове и др., а также школы Молдовы, Прибалтики.

Про переведення учнів

НАКАЗ

26 травня  2017                                              № 68

м. Біла Церква

Про переведення учнів

1-4 класів НВК

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», згідно з рішенням педагогічної ради від 26.05.2017 року

           НАКАЗУЮ:

Перевести:

до 2 класу:

 1. Долгую Яну Михайлівну
 2. Ілюхіна Іллю Олександровича
 3. Ківенка Даніеля Євгеновича
 4. Кононенко Поліну Генадіївну
 5. Мерінова Артема Даниловича
 6. Нізовцеву Мілану Анатоліївну
 7. Одобецького Романа Тарасовича
 8. Солярика Платона Дмитровича
 9. Степанюка Матвія Владиславовича
 10. Холтзберг Хану
 11. Щербакова Андрія Васильовича

до 3 класу:

 1. Альбіну Марію Борисівну
 2. Бузукладнікову Крістіну Владиславівну
 3. Бурківського Ярослава Ігоровича
 4. Гінзбург Ірину Андріївну
 5. Гринчук Каріну Віталіївну
 6. Кузьомка Тимофія Олександровича
 7. Лазаренка Марка Тимофійовича
 8. Медвідь Марину Олександрівну
 9. Руденко Кіру Богданівну
 10. Франчука Михайла Юрійовича
 11. Фридмана Гіора Єгора
 12. Ширман Кароліну Володимирівну
 13. Янченко Ліліану Олександрівну

до 4-а класу:

 1. Бейліс Маргариту Костянтинівну
 2. Ведясова Іллю Володимировича
 3. Веремієнко Софію Валентинівну
 4. Геня Натана Анатолійовича
 5. Гридньова Павла Юрійовича
 6. Гушленко Камілу Андріївну
 7. Лазаренка Всеволода Тимофійовича
 8. Поповського Іллю Олександровича
 9. Тимченко Марину Ростиславівну
 10. Холтзберга Шолома Довбер
 11. Чернишенка Дмитра Володимировича
 12. Шовкопляса Дмитра Богдановича
 13. Щербака Прохора Олександровича

до 4-б класу:

 1. Головка Олександра Олександровича
 2. Денисенка Нікіту Олександровича
 3. Дороша Дмитра Денисовича
 4. Іванова Давіда Олександровича
 5. Ковальову Ольгу Олександровну
 6. Козирькова Кирила Сергійовича
 7. Руденко Дарію Євгеніївну
 8. Семеренко Анну Сергіївну
 9. Смиченка Даніеля Олександровича
 10. Тіщенко Дарину Сергіївну
 11. Ферта Германа Андрійовича

до 5 класу:

 1. Бабій Єлизавету Антонівну
 2. Бобровську Софію Сергіївну
 3. Залізняк Уляну Юріївну
 4. Кононенко Ольгу Геннадіївну
 5. Котелянця Андрія Олександровича
 6. Кудряшова Тимура Анатолійовича
 7. Либу Марину Володимирівну
 8. Мартіросяна  Тімура Кареновича
 9. Ольцберг Менделя
 10. Оставненко СофіюАртемівну
 11. Хейлик Катерину Олегівну

Директор НВК «Міцва-613»                      Н.І. Андрющенко

 

НАКАЗ

26 травня 2017                                                        № 69

м. Біла Церква

Про переведення учнів

5-8, 10  класів НВК

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», згідно з рішенням педагогічної ради від  26.05.2017 року

            НАКАЗУЮ:

Перевести до наступних класів учнів:

до 6 класу:

 1. Кулієву Саміру Рустамівну
 2. Липнягова Нікіту Сергійовича
 3. Лисенко Анастасію Олександрівну
 4. Мальованого Єгора Володимировича
 5. Овдієнко Дарину Олександрівну
 6. Орловського Єгора Віталійовича
 7. Плаксій Ольгу Романівну
 8. Рудя Данилу Анатолійовича
 9. Троц Регіну Вікторівну
 10. Хабарова Георгія В’ячеславовича
 11. Чередніченка Андрія В’ячеславовича
 12. Шевченка Дениса Романовича
 13. Шустову Людмилу Віталіївну

до 7 класу:

 1. Альбіна Євгенія Михайловича
 2. Бряник Анну Андріївну
 3. Гасанлі Алі Рауф Огли
 4. Ємеліну Єлизавету Сергіївну
 5. Іщенка Назара Михайловича
 6. Косінського Фелікса Ігоровича
 7. Ольцберг Двору
 8. Романдаш Наомі Сергіївну
 9. Тоцького Гліба Станіславовича
 10. Федорова Давіда Георгійовича
 11. Фінаєву Дарину Володимирівну
 12. Чайчинець Ксенію
 13. Янченко Лоліту Олександрівну

до 8 класу:

 1. Боголюбську Лілію Георгіївну
 2. Буйняк Ірину Віталіївну
 3. Векслера Дмитра Євгенійовича
 4. Гутман Яну Леонідівну
 5. Корбута Марка Володимировича
 6. Кукуюк Марію Михайлівну
 7. Мохонька Іллю Костянтиновича
 8. Пігуль Анастасію Леонідівну
 9. Чалій Анастасію Олександрівну
 10. Чернишука Кирила Тарасовича

до 9 класу:

 1. Батуру Вікторію Павлівну
  1. Борисова Ярослава Юрійовича
  2. Броварну Надію Сергіївну
  3. Долгого Богдана Михайловича
  4. Ільницьку Аріну Геннадіївну
  5. Іщенка Вячеслава Михайловича
  6. Ковельман Єлизавету Юріївну
  7. Найвельт Ліну Олександрівну
  8. Ольцберг Мушку
  9. Плаксій Анастасію Романівну
  10. Рибальську Дар’ю Олексіївну
  11. Стомахіну Олену Олександрівну

до 11 класу:

 1. Горбаня Назара Сергійовича
 2. Гринчука  Каріма Віталійовича
 3. Грисюк  Олександру Олегівну
 4. Іванова Ростислава Олександровича
 5. Комарову Марину Андріївну
 6. Киришун Алісу Костянтинівну
 7. Кушнір Олександру Андріївну
 8. Марущак Викторію Миколаївну
 9. Мегдальску Еліну Сергіївну
 10. Орліковску Кіру Андріївну
 11. Соколинського Кирила Леонідовича
 12. Хачатурова Артема Сергійовича

Директор НВК «Міцва-613»                      Н.І. Андрющенко

Навчально-виховний комплекс "Міцва-613"